Hem » Vattenpreparat » Förebyggande » Multitest mätstickor

Multitest mätstickor

Artikelnr: 70231 Kategorier: ,

Beskrivning

Pondteams Multitestset innehåller 25 st mätstickor, där varje mäter 6 olika vattenvärden. pH(surhet), KH (karbonathårdhet), GH (totalhårdhet), NO2 (nitrit), NO3 (nitrat)och till sist Cl2 (klor). Det är viktigt att förstå vad de här olika värdena betyder så du snabbt kan rätta till, om något går fel.

En bra vattenkvalité är av stor betydelse för dina fiskar och växter. Pondteams Multitestset mäter de fem värdena som har avgörande betydelse för att kontrollera vattnet i din trädgårdsdamm eller i ditt akvarium.

Genom att mäta vattenvärdena regelbundet, kan du förebygga och korrigera dåliga vattenvärden i tid.

Vattenkvalitén i damman beror på flera faktorer.

De viktigaste faktorerna som påverkar vattenvärdena är t.ex.: vattenväxterna, dammfiskarna, vattenvolymen, djupet, bottenlagret, sedimenteringen m.m.

Andra externa faktorer är: Utfodringen av dammfiskarna, ljuset, surheten i regnvattnet. Vattenvärdena i ditt ledningsvatten mm. Ofta uppnår du en biologisk jämvikt, men eftersom dammar och akvarium sätts upp av människor och vattenvolymen är relativt liten är det lätt att något går fel. En del vattenväxter och dammfiskar är mycket känsliga för ändringar i vattenkvalitén. Du måste därför ibland ge en hjälpande hand. Regelbundna tester sparar tid, pengar och ger dig mer glädje av din trädgårdsdamm.

Att testa vattnet regelbundet ger dig också möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter i god tid innan t.ex. fiskar och växter börjar visa sjukdomssymptom.

.

Så här använder du mätstickorna:

1. Med torra händer tar du ut en testremsa från röret. Förslut röret omedelbart efter så de andra testremsorna inte påverkas. Rör inte de olika mätfälten med fingrarna.

2. Doppa remsan hastigt under 1 sekund i damm eller akvarievattnet. Alla testfälten måste doppas under vattnet.

3. Skaka av vattnet från remsan med en hastig knyck och lägg testremsan på ett torrt  och icke absorberande underlag, alternativt håll den vågrätt.

4. Vänta 60 sekunder så vattnet från dammen eller akvariet kan reagera med mätstickan.

5. Jämför färgerna på testremsan med färgremsan på det medföljande röret.

6. Skriv ner testresultatet och andra relevanta data (datum, tid, vattentemperatur m.m).

7. Om något vattenvärde inte är bra, vidtag då åtgärder för att få rätt värde i din damm / ditt akvarie. Är du tveksam kontakta din fackhandlare.

 

Obs! Håll aldrig testremsan under rinnande vatten. Doppa alltid remsan omedelbart i vatten. Om du testar damm- eller akvarievatten i ett glas eller kopp, se till att det är absolut rent. Avlagringar i kärlet kan påverka mätresultatet.

Testremsorna är ljuskänsliga, stäng därför teströret omedelbart efter det att du tagit ut en testremsa. Förvara testremsorna i röret, på en torr sval plats maximum 30 grader. Rör inte testfälten med fingrarna. Förvara alltid testremsorna i originalförpackningen.

pH eller surhet i vattnet:

pH mäts i en skala från 0 till 14 där pH 7 är neutralt. Om pH värdet är under 7 är det surt och över 7 kallas det alkaliskt. pH värdet i dammar och akvarium svänger normalt något mellan dag/natt. De här svängningarna beror till en del av ändringar i CO2 (koldioxid halten) som beror bl.a på växterna. Under dagen stiger normalt pH värdet för att under natten åter falla tillbaka till sitt normala värde.

pH värdet är mycket viktigt för alla levande organismer i dammar och akvarium. Det är inte bara pH värdet i sig självt, utan också hur det samverkar med andra värden och faktorer.

Exempelvis:

KH värdet påverkar hur stor buffertverkan det finns i vattnet. Lågt KH värde gör att pH värdet lätt svänger kraftigt över ett brett spektrum. Höga pH värden gör att relativt ofarligt ammonium (NH4+) snabbt går över till det mycket giftigare ammoniak (NH3) Om ditt pH värde går över 8,3 bör du kontrollera ammoniak värdet regelbundet. Idealiska pH värde är i akvarium 6,8-7,5 och i trädgårdsdammar 6,5-8,3

Justera alltid pH värdet långsamt, snabba förändringar kan vara skadliga för fiskar och andra levande organismer.

 

Justera pH värdet så här med Pondteams produkter:

Du får ett stabilt pH värde med våra medel Pondbalans (artnr. 70185) eller Koi Stabil 1 kg (70200). De här medlen sänker respektive höjer pH värdet till idealiska förhållanden. De håller därefter pH värdet stabilt.

 

 

Hårdhet:

Hårdhet för akvarium och trädgårdsdammar är både total och karbonathårdhet viktiga komponenter. Från biologisk synvinkel är totalhårdheten viktigast. Inom rimliga ramar anpassar sig växter och fiskar till skiften av totalhårdheten. Karbonathårdheten (KH) är mycket viktigt biokemiskt eftersom det direkt påverkar pH och koldioxidhalten (CO2)

 

GH - Totalhårdheten:

GH är summan av alla ämnen som är lösta i vattnet och påverkar hårdheten. Det kan vara salter av kalcium och magnesium samt olika sulfater, kloriner och karbonater. GH styr vad som i dagligt tal kallas att vattnet är hårt, respektive mjukt. Olika fiskar och växter föredrar mjukt eller hårt vatten. Orsaken till det, är att hårdheten påverkar cellmembranen, tillväxt, transporten av olika salter, njurfunktioner hos fiskar samt möjligheten att ta upp olika mineraler och spårelement. De idealiska värdena av GH är i akvarium 6-12° och i trädgårdsdammar 7-14°

 

Så här läser du GH testen:

- inget av GH testfälten är rosa - GH lägre än 6°

- 1 eller 2 av testfälten är rosa - GH högre än 7°

- 2 eller 3 av testfälten är rosa - GH högre än 14°

- alla 3 mätfälten är rosa - GH mer än 21°

Ett testfält som är partiellt täckt visar ett värde mitt i mellan. Ex.vis 1 fullt täckt fält och ett som är delvis eller svagt färgat indikerar ett GH värde på ca 10°. Se referensfältet på teströret.

 

 

KH Karbonathårdhet . (Buffertverkan):

KH medverkar till den totala hårdheten (GH) men mäter främst olika salter av karbonater och bikarbonat. Genom förmågan att binda sura ämnen i vattnet är KH värdet viktigt för buffertverkan i vattnet med hänsyn till surheten. Viktigt, att förstå är att KH värdet direkt påverkar vattnets pH och CO2 halt som är viktigt för speciellt växterna. KH värdet har en tendens att sjunka i varmt vatten när den biologiska processen är hög och binder olika karbonater i vattnet. Om KH värdet sjunker under 4° börjar en del fiskar och växter att må dåligt. I nyinredda dammar är ofta KH värdet i början för lågt. De idealiska värdena i akvarium för en bra buffertverkan är mellan 4° - 12° och och i dammar 6° - 14°

Om KH värdet inte ligger i ovan nämnda intervaller kan Pondbalans eller Koi stabil tillsättas.

 

Så här läser du KH testen:

Jämför färgen på KH mätfälten med referenstabellen på tesröret. En färg mellan indikerar ett KH värdet mitt i. En färg mellan 10° och 15° enligt referenstabellen indikerar ett KH värde på ca 13° mer eller mindre beroende på intensiteten.

 

 

Nedbrytning av avfallsämnen och biologisk stabilitet.

I naturen, bryts biologiskt avfall som avfallsprodukter från fiskar och växter inkl. döda organiska ämnen ner och återanvänds. Det fungerar som en kompost där mikroorganismer bryter ned avfallsämnen så det åter kan tas upp i det naturliga kretsloppet.

Avfallsämnena bryts ner till ammonium - nitrit och slutligen till nitrat som växterna och olika bakterier tar upp som näring. Processen underhålls av olika mikroorganismer. Halten av nitrit och nitrat säger oss lite om hur den biologiska jämnvikten fungerar. Det här bestämmer hur din damm eller akvarium i praktiken fungerar.

 

NO2 Nitrit

Nitrit bildas när syrekrävande bakterier (nitrogena) bryter ner restprodukter från fiskar och växter. Ej uppäten fiskmat m.m. Nitrit är giftigt för fisken. Andra sorters syrekrävande bakterier har förmågan att i sin tur bryta ner nitrit till det mycket ofarligare nitrat (NO3). Genom att mäta halten av nitrit (NO2) kan du se om det finns tillräckligt med bakterier för att bryta ned (NO2) till (NO3) i samma ögonblick nitriten bildas. De nödvändiga bakterierna är beroende av att syrehalten är god i filtermaterial, bra pumpar som inte stängs av på natten o.s.v. Bakterierna är också känsliga för häftiga pH svängningar. De är också känsliga för olika fiskmediciner, antibiotika och andra kemikalier. Ett högt nitritvärde (NO2) visar att den biologiska nedbrytningen fungerar dåligt. Nitrithalten skall inte överskrida 0,3 mg/liter. Om nitrithalten är för hög är det i det akuta läget nödvändigt att göra stora vattenbyten ibland flera gånger. Mät nitrithalten regelbundet och kontrollera att den sjunkit till acceptabla nivåer. Mycket nitrit dödar dina fiskar snabbt. För att hindra uppkomsten av nitrit är det en god idé att regelbundet tillsätta nedbrytningsbakterier i form av Pondteams produkter: Mikro Start pulver (70181) och Bio Stabil pulver (70180).

 

Så här läser du NO2 (Nitrit) testen:

Jämför färgen på NO2 mätfälten med referenstabellen på tesröret. En rosa färg på testfältet indikerar att NO2 halten är för hög. Beroende på ditt vattens naturliga färg indikerar det en NO2 halt på mellan 0,3 till 0,5 mg/liter. Är färgen mer intensiv ligger halten närmare 0,5 och omdelbara åtgärder måste göras. Då i form av vattenbyte och ju högre NO2 (Nitrit) halt det är, desto större mängd vatten bör bytas på en gång.

 

Orsaker till hög nitrithalt (NO2) kan vara:

 • Mycket avfallsämnen i dammen. Kontrollera att du inte har mycket bottensediment liggande.
 • Dammfiskarna får mer mat än de äter upp.
 • Döda fiskar eller andra döda djur.
 • Inte tillräckligt med nedbrytningsbakterier.
 • Plötsliga förändringar i pH värdet. Kontrollera KH värdet.
 • Dåligt eller igensatt filtermaterial.
 • Mediciner har doserats i vattnet och påverkat de nedbrytningsbakterierna.
 • Syrebrist i vattnet kontrollera att pumparna inte stängs av på natten.
 • Nyinstallerad damm eller akvarium där fiskarna matas för mycket.

 

 

NO3 Nitrat

Det sista steget i nedbrytningsprocessen är när nitriten omvandlas till nitrat. Nitrat kan nu växterna ta upp som näring eller så kan det brytas ned i en icke syrekrävande process till kväve. I rimliga mängder är nitrat ofarligt för fiskarna. Akvarieväxter och dammens vattenväxter tar upp nitrat som näring. Om mängden växter är för liten för att ta upp den nitrat som bildas, kan det därför lätt uppstå alger om nitraten inte avlägsnas. Överskottsnäringen kan i akvarium och mindre trädgårdsdammar, minskas genom att det görs regelbundna delvattenbyten. En regel är att halva dammen skall vara täckt av växter.

En lämplig nivå på nitrathalten är helst under 25 mg/l vatten för att minska risken för alger. Fisken tål utan vidare 50-100 mg/l. Det bästa sättet att minska nitrathalten är regelbundna delvattenbyten. Kranvatten kan i en del fall ha höga nitratvärden speciellt om källan ligger på jordbruksmark. Testa regelbundet det vatten du tillför dammen.

 

Orsaken till höga halter av NO3 (Nitrat) kan vara:

 • För många dammfiskar.
 • Inte tillräckligt mycket vattenväxter eller att vattenväxterna är i dålig kondition.
 • Regelbundna delvattenbyten har inte genomförts.
 • Dåliga förhållanden för nedbrytningsbakterier.

 

Så här läser du NO3 (Nitrat) testen:

Jämför färgen på teststickan med referenstabellen på teströret. En färg som ligger mellan referensfälten indikerar ett värde mitt i. En färg som ligger mellan 10 och 25 mg indikerar ca 20 mg/l beroende på intensitet av färgen.

Åtgärder att vidta om Nitrat halten är för hög:

 • Minska antalet dammfiskar.
 • Ge mindre fiskmat.
 • Sätta i mer vattenväxter.
 • Bygga ett biologiskt filter / rotzonsfilter. (se www.pondteam.com avd. "Veta mer").

 

Cl2 Klor
I trädgårdsdammar och akvarium bör det inte finnas någon klor, då detta är skadligt för fiskar och växter. Men då kranvatten kan innehålla klor, är det viktigt att kolla klorvärdet och använda Aqua Start vid vattenbyte, som binder klor och på så sätt skyddar fiskarna. En klorhalt på mindre än 0,8 mg/liter är vad som är lämpligt i dammen/akvariet. I en simmbassäng däremot är klorhalten viktig för att förhindra tillväxt av bakterier och alger, så människorna som badar inte blir sjuka.

 

Orsaken till problem med klorhalten (Cl2)
I trädgårdsdammar/akvarium, kan det vara lämpligt att mäta klorhalten i kranvattnet som tappas i dammen, för att se om det är höga värden som behöver åtgärdas.
I simmbassänger där klorvärdet inte ligger rätt, bör man hålla koll på pH värdet som spelar in hur bra kloreringen av simmbassängen fungerar. Ett ultimat pH värde är 7,4, då klordesinficeringen fungerar bäst.

Så här läser du av (Cl2) testen:

Till skillnad från de andra testen på testremsan, ska Klor värdet läsas av direkt, när remsan har lagts ner på ett icke absorberande underlag.
De idealiska värdena av Klor är i:
Akvarium: < 0,8 mg/liter.
Trädgårdsdammar: < 0,8 mg/liter.
Simmbassänger: 1-2 mg/liter.
Analysera dina resultat.
6,5-8,2 Idealiska värden
8,3-9 Acceptabla värden
<6,0 Vatten som faller under pH 6 är för surt och behöver rättas till. Det kan göras genom att använda Pondbalans.
<5 Ni måste omedelbart försöka höja pH värdet genom att tillsätta Pond Balans eller Koi Stabil. Ett 25% vattenbyte är också nödvändigt.
>8,5 pH värden över 8,5 börjar bli farligt för fiskar och växter. Sänk värdet genom att tillsätta Pond Balans eller Koi Stabil.
>9,5 Ni måste omedelbart försöka sänka pH värdet genom att tillsätta Pond Balans eller Koi Stabil.
Ett 25% vattenbyte är också nödvändigt.
Vid onormala värden kontrollera orsaken. Vid låga pH värden kan det bero på extremt mjukt vatten, mycket torv eller kraftig föruttnelse i vattnet. Höga pH värden är att det finns kalksten i vattnet, kraftig algtillväxt eller mycket hårt vatten.

 

Att tänka på:

Tillförlitligheten av pH testet kan påverkas om KH värdet är mycket lågt (dålig buffertverkan) Det beror på att de påverkande ämnena (sura och alkaliska) inte finns i tillräcklig mängd för att registreras av pH testen. Om KH värdet är under 4 är det inte säkert att pH värdet visas korrekt av testet. Alla andra tester på remsan är riktiga. Låga KH värden kan resultera i stora svängningar av pH värdet. Vi rekommenderar därför att höja KH värdet till minst 4. Det görs enkelt med Pondbalans eller Koistabil. I de flesta fall är det relativt ovanligt med KH under 4 men om ni vet att ni har mycket mjukt vatten bör det undersökas

 

God vattenkvalité = Friska växter och fiskar