Minska nitrathalten i dammen

 

Nitrat produceras av biologiska filter, och under den naturliga nedbrytningen när giftiga avfallsämnen bryts ner av syrekrävande bakterier. Avfallsämnen som ammonium och nitrit är mycket giftiga för dina fiskar medan nitrat är relativt harmlöst och växterna kan använda det som näring. Problemet som nitrat kan orsaka är ökad algtillväxt. Om växterna inte räcker till för att ta upp överskottet av nitrat (näring) finns det utrymme för algerna att växa. Förenklat går det att säga att vanliga vattenväxter konkurrerar med algerna om näringen i vattnet. Det här resonemanget visar att ett stort steg att komma tillrätta med alger är att minimera näringskällan, i det här fallet överskottet av nitrat, så algerna inte får tillräckligt med näring. Vi skall i den här artikeln se på olika sätt att minska nitrathalten.

 

Den naturliga nedbrytningen innehåller flera steg där olika bakterier bryter ned avfallsämnen. Ammonium som fiskarna, och olika förruttnelseprocesser alstrar, bryts ner av syrekrävande bakterier till först nitrit och sedan till slutprodukten nitrat. Den här processen är livsviktig för dammens biologiska hälsa, speciellt fiskarna är extremt känsliga för om det finns ammonium eller nitrit i vattnet. Nitrat är inte giftigt om inte koncentrationen är mycket hög (mer än 120 mg/liter). Produktionen av nitrat är en förutsättning för att bli av med giftigt ammonium och nitrit eftersom nitrat är slutprodukten.

 

Nitrat använder växterna som näring och det är därför viktigt att det finns i rimliga mängder för alla levande växter. Det måste finnas en regelbunden tillförsel av nitrat genom nedbrytningen i dammen. I många dammar finns inte tillräckligt med växter (speciellt om det finns mycket fisk t.ex. Koi). Om inte växterna i dammen kan ta upp nitratet uppstår därför idealiska förutsättningar för explosionsartad tillväxt av alger. Olika alger är en form av växtlighet som behöver ljus och näring för sin tillväxt.

 

För att få en ordentlig kontroll över algtillväxten måste näringskällan (nitraten) minimeras.

Det finns två sätt att uppnå det här målet:

1. Begränsa källan till nitrattillförseln.

2. Öka användningen av överflödig nitrat.

 

Som vi tidigare sagt är den största källan till nitrattillförseln, olika nedbrytningsprocesser där fisk spelar den största rollen. Om vi begränsar t.ex. mängden fisk, kommer tillförseln av nitrat också att minska. Problemet med detta är att dammen blir tråkigare och fiskägaren naturligtvis är angelägen om att ha ett antal fiskar i dammen. En annan källa till nitrat är mängden fiskfoder du ger dina fiskar. Fiskexkrementer är rikt på ammonium som övergår till nitrit och därefter nitrat. Fiskfoder innehåller också fosfat som är en annan näringskälla för alger. Du skall därför alltid avlägsna mat som inte äts upp av fiskarna. Det är också viktigt att mata dina fiskar med kvalitétsfoder som har den rätta näringssammansättningen för dina fiskar. Pondeam har ett brett sortiment av fiskfoder, som utvecklats med det här i åtanken.

Det finns ett talesätt som säger att ”lösningen på förorening är utspädning” och det är i det här fallet riktigt. Små regelbundna vattenbyten kommer att minska nitrathalten i dammen.

Vi menar då ca 25-30 % ca var 3:e vecka under säsongen. Det här är naturligtvis bara möjligt i små dammar under ca 10 m3.

En del områden har höga naturliga nitrathalter i ledningsvattnet. Det är vanligt i t.ex. jordbruksbygder. Misstänker du att så är fallet bör du mäta nitrathalten i dricksvattnet. Halten skall inte ligga över ca 50 mg/liter. Vårt Multitestset är idealiskt för detta.

 

Att minska nitrathalten i vattnet på ett naturligt sätt är viktigt.

Nedan ger vi förslag på olika metoder.

1. Plantera in fler växter, med mycket vattenrenande arter Hornsärv, Axslinga, Vattenpest, Crassula, m.m. En tumregel är att halva dammen skall vara täckt med växter. Efterfråga växterna hos en av våra återförsäljare.

 

2. Bygg ett rotzons/anaerobt-filter. Sidan om dammen, eller i dammen gör du ett hål som är minst 60 cm djupt eller djupare, lägger i gummimatta EPDM 1.0 mm där du lägger lavakross, singel eller dylikt. Lavakross  är det bästa materialet genom sin stora yta. Låt vattennivån sluta ca 5-10 cm ovanför filtermaterialet. Det här rotzonsfiltret kan vara flera kvadratmeter stort. Materialets kornstorlek bör vara 8-20 mm. I botten läggs ett perforerat rör som du kan ansluta en pump till. Växterna planteras direkt i lavakrossen i rotzonsfiltret, Mimulus, Ran flammulla eller olika sorters snabbväxande vattenväxter är exempel på växter som lämpar sig utmärkt. Slutligen ansluter du en pump till röret som ligger längst ner. Pumpen pumpar vattnet genom röret där det sedan stiger genom stenlagret och rinner tillbaka ner i dammen. Det är en bra ide att ansluta avloppet från ditt vanliga filter. I botten på det här biologiska filtret kommer det att uppstå en syrefattig miljö, som bryter ner nitratet till vanligt kväve. Du bör kombinera det här rotzonsfiltret med ditt övriga filtersystem.

3. Gör regelbundna delvattenbyten. Använder du ett filter som backspolas sker detta naturligt när du renar filtret. Låt filtret backspola lite längre så får du en bättre vattenmiljö.